کاربرد ازن در از بین بردن میکرو ارگانیسم‌ها

shamimsharifسایر حوزه هاLeave a Comment

 در بسیاری از صنايع غذايي از ازن جهت استريليزاسيون، ضدعفوني و بالا بردن زمان ماندگاري مواد غذایی استفاده مي‌شود. ازن بدون در نظر گرفتن ماهيت باکتري، ويروس، قارچ و حتي اسپور آن را از بين مي‌برد. واکنش‌هاي ازن با ميکرو ارگانيسم‌هاي مختلف، در سيستم‌هاي آبي به دو روشِ واکنشهاي مستقيم مولکولي و وجود راديکال‌هاي آزاد حد واسط صورت مي‌گيرد. دلايل اصلي از بين رفتن باکتري‌ها بوسيله ازن که توسط محققين ارائه شده عبارتند از:

 

 

  • حمله مولکولي ازن به باندهاي دوگانه غير اشباع چربي‌ها در سطح سلول باکتري
  • از بين رفتن لايه‌هاي ليپو پروتئين و ليپو پلي ساکاريد و نهايتا تغيير در نفوذ پذيري و تجزيه سلول
  • انعقاد پروتئن‌هاي سلولي، تخريب آنزيم‌ها و تبديل S-S به H-S و نهايتا مرگ سلول
  • تخريب مواد ژنيتيکي سلول

ازن مي‌تواند به راحتي ميکرو اورگانيسم‌ها را از بين ببرد که از جمله مهم‌ترين آنها استرپتوکوکوس لاکتيس، کلي‌فرم‌ها، باسيل‌هاي گرم منفي سايکروتوفيک و ترموديوريک‌ها، باسيل‌ها، ميکروکوکوس‌ها و آنتروکوکوس‌ها اشاره کرد.

ميکرو ارگانيسم‌هايی که توسط ازن از بين مي‌روند:

BACTERIA

Achromobacter butyri NCI-9404 Aeromonas harveyi NC-2 Aeromonas salmonicida NC-1102 Bacillus anthracis Bacillus cereus B. coagulans Bacillus globigii Bacillus licheniformis Bacillus megatherium sp. Bacillus paratyphosus B. prodigiosus Bacillus subtilis B. stearothermophilus Clostridium botulinum C. sporogenes Clostridium tetoni Cryptosporidium Coliphage Corynebacterium diphthriae Eberthella typhosa Endamoeba histolica Escherichia coli Escherichia coli Flavorbacterium SP A-3 Leptospira canicola Listeria (ozone?) Micrococcus candidus Micrococcus caseolyticus KM-15 Micrococcus spharaeroides Mycobacterium leprae Mycobacterium tuberculosis Neisseria catarrhalis Phytomonas tumefaciens Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas fluorscens (bioflims) Pseudomonas putida Salmonella choleraesuis Salmonella enteritidis Salmonella typhimurium Salmonella typhosa Salmonella paratyphi Sarcina lutea Seratia marcescens Shigella dysenteriae

FUNGUS & MOLD SPORES

Aspergillus candidus Aspergillus flavus (yellowish-green) Aspergillus glaucus (bluish-green) Aspergillus niger (black) Aspergillus terreus, saitoi & oryzac Botrytis allii Colletotrichum lagenarium Fusarium oxysporum Grotrichum Mucor recomosus A & B (white-gray) Mucor piriformis Oospora lactis (white) Penicillium cyclopium P. chrysogenum & citrinum Penicillium digitatum (olive) Penicillium glaucum Penicillium expansum (olive) Penicillium egyptiacum Penicillium roqueforti (green) Rhizopus nigricans (black) Rhizopus stolonifer

PROTOZOA

Paramecium Nematode eggs Chlorella vulgaris (Algae) All Pathogenic and Non-pathogenic forms of Protozoa

FUNGAL PATHONGENS

Alternaria solani Botrytis cinerea Fusarium oxysporum Monilinia fruiticola Monilinia laxa Pythium ultimum Phytophthora erythroseptica Phytophthora parasitica Shigella flexnaria Shigella paradysenteriae Spirllum rubrum Staphylococcus albus Staphylococcus aureus Streptococcus ‘C’ Streptococcus faecalis Streptococcus hemolyticus Streptococcus lactis Streptococcus salivarius Streptococcus viridans Torula rubra Vibrio alginolyticus & angwillarum Vibrio clolarae Vibrio comma Virrio ichthyodermis NC-407 V. parahaemolyticus

VIRUS

AIDS Adenovirus (type 7a) Bacteriophage (E.coli) Coxackie A9, B3, & B5 Cryptosporidium Echovirus 1, 5, 12, &29 Encephalomyocarditis Hepatitis A GD V11 Virus Onfectious hepatitis Influenza Legionella pneumophila Polio virus (Poliomyelitus) 1, 2 & 3 Rotavirus Tobacco mosaic Vesicular Stomatitis Rhizoctonia solani Rhizopus stolonifera Sclerotium rolfsii Sclerotinia sclerotiorum

YEAST

Baker’s yeast Candia albicans-all forms Common yeast cake saccharomyces cerevisiae saccharomyces ellipsoideus saccharomyces sp.

CYSTS

Cryptosporidium parvum Giardia lamblia Giardia muris

ALGAE

Chlorella vulgaris Thamnidium Trichoderma viride Verticillium albo-atrum Verticillium dahliae

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *